Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας και Πανελληνίου Δικτύου Επικοινωνίας Εφορειών Γενικής Εφορείας


Σε εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του ΣΕΠ, καθώς και από το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας,  οι Εφορείες της Γενικής Εφορείας μπορούν να συγκροτήσουν Ομάδα Εργασίας και Πανελλήνιο Δίκτυο Επικοινωνίας.
Α. Ομάδα Εργασίας
Σκοπός: Η συζήτηση θεμάτων, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση ενεργειών και δράσεων που αφορούν τον Κλάδο, την Ειδικότητα, ή άλλη υπηρεσία της Γενικής Εφορείας.
Μέλη: Αποτελείται από 5 – 12 μέλη. Τα μέλη των Ομάδων  Εργασίας των Κλάδων και των Ειδικοτήτων  καλό είναι να είναι πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους του Κλάδου με τριετή τουλάχιστον ευδόκιμη εργασία στο Τμήματος τους. Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των προϊσταμένων τους (Αρχηγού Συστήματος και Εφόρου). Ο Γενικός Έφορος μετά από πρόταση του αντίστοιχου Εφόρου της Γ.Ε. εγκρίνει τα μέλη της Ομάδας Εργασίας και εκδίδει σχετική Ανακοίνωση.  Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται στην αρχή κάθε προσκοπικής χρονιάς σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις: Τα μέλη κάθε  Ομάδας Εργασίας Κλάδου, Ειδικότητας ή Υπηρεσίας της Γ.Ε., με τη συμμετοχή τους στην Ο.Ε. αναλαμβάνουν στα πλαίσια των εμπειριών, των γνώσεων και του διαθέσιμου χρόνου τους, χωρίς να επιβαρύνουν το έργο στο Τμήμα τους, να προσφέρουν την εργασία τους για την προαγωγή των θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο, την Ειδικότητα ή την Υπηρεσία. Δεν χρησιμοποιούν την ιδιότητα τους αυτή στην εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων τους καθώς και στην επικοινωνία και τις σχέσεις τους με τα προσκοπικά κλιμάκια.
Λειτουργία: Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Εφόρου Κλάδου, Ειδικότητας ή Υπηρεσίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Τηρεί σύντομα πρακτικά και για το έργο της και ενημερώνει για την πρόοδο των εργασιών της περιοδικά τον Βοηθό Γενικό Έφορο που έχει την ευθύνη εποπτείας της.
Β. Πανελλήνιο Δίκτυο Επικοινωνίας
Σκοπός: Η διάδοση των προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών του Κλάδου, της Ειδικότητας ή της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας και τις οδηγίες του Γενικού Εφόρου.
Μέλη: Οι Βαθμοφόροι του Κλάδου, της Ειδικότητας ή της Υπηρεσίας που επιθυμούν να έχουν συστηματική επικοινωνία και ενημέρωση.
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις: Οι Βαθμοφόροι που γίνονται μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου Επικοινωνίας του Κλάδου, της Ειδικότητας ή της Υπηρεσίας θα πρέπει να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους όποτε ζητείται, να θέτουν θέματα που τους απασχολούν προς συζήτηση και να αξιοποιούν τα προσφερόμενα από τον Κλάδο,την Ειδικότητα ή την Υπηρεσία βοηθήματα και προγράμματα.
Λειτουργία: Η επικοινωνία μεταξύ των μελών του Πανελληνίου Δικτύου Επικοινωνίας κατά κύριο λόγο είναι ηλεκτρονική και κυρίως μέσω του δικτυακού τόπου του ΣΕΠ. Για την εύρυθμη και συστηματική λειτουργία του Πανελληνίου Δικτύου Επικοινωνίας από κάθε Κλάδο και Ειδικότητα ορίζεται ένας ή δυο μέλη της Ομάδας Εργασίας ως υπεύθυνοι  συντονισμού και διαχείρισης του Πανελληνίου Δικτύου Επικοινωνίας. Οι υπεύθυνοι έχουν την ευθύνη να μεταφέρουν απόψεις, σκέψεις και προτάσεις των μελών του Πανελληνίου Δικτύου Επικοινωνίας στον αρμόδιο Έφορο της Γενικής Εφόρων. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα για άξια λόγου θέματα ενημερώνονται ο αρμόδιος Βοηθό Γενικός Έφορος και ο Γενικός Έφορος.
Παρακαλούνται οι Έφοροι Κλάδων, Ειδικοτήτων και Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όπως μεριμνήσουν για την τήρηση των ανωτέρω αναφερομένων και ενημερώσουν τον Γενικό Έφορο για τις μέχρι σήμερα ενέργειες τους για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας και τη δημιουργία Πανελληνίου Δικτύου Επικοινωνίας.
Με την πεποίθηση ότι η σωστή επικοινωνία και ομαδική συνεργασία προάγουν το έργο της Γενικής Εφορείας προσβλέπω στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των Ομάδων Εργασίας και των Πανελληνίων Δικτύων Επικοινωνίας με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητα του Προσκοπισμού στην Πατρίδα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου